NIKISZOWIEC – JANÓW – KOREA
Projekt pn. „CentrumSpołecznościowe w Nikiszowcu – I etap” jest skierowany do społeczności lokalnej dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Poprzez ten projekt chcemy dążyć do większej spójności dzielnicy i zmniejszenia dysproporcji pomiędzy poszczególnymi jej częściami. Równocześnie jednak uwzględniamy różnice między zasobami i potencjałami dzielnicy tj. osiedlem Nikiszowiec, Kol. Wysockiego („Koreą”) i Janowem. Projekt jest realizowany w okresie VIII 2017 – VII 2020, w partnerstwie z Miastem Katowice reprezentowanym przez MOPS Katowice, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Całkowita wartość projektu to: 1 394 778,82 PLN. Kwota na działania realizowane przez Partnera – Stowarzyszenie FIL to: 1 021 789,98 PLN. Finansowy wkład własny Stowarzyszenie do projektu to: 50 288,25 PLN.

KOLEJNY ETAP ROZWOJU NIKISZOWCA
Prowadzone przez nas od wielu lat działania na terenie osiedla Nikiszowiec bezpośrednio przyczyniły się do jego rozwoju i udanej rewitalizacji. Dlatego nasza obecna praca – także w ramach projektu – to kontynuacja tych doświadczeń, a równocześnie odpowiedź na nowe wyzwania, przed jakimi stoi osiedle. Należą do nich dbałość o: zrównoważony rozwój – z uwzględnieniem sektora turystycznego, wspieranie lokalnej społeczności w wykorzystaniu potencjału miejsca, zachowanie autentyczności osiedla – zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej.

PRACA Z LUDŹMI
Niezależnie z kim i gdzie pracujemy, najważniejsze jest dla nas wspieranie rozwoju społeczności lokalnej i jej poszczególnych członków. Podobnie jest i w tym projekcie, w ramach którego oferujemy szereg narzędzi służących rozwojowi kompetencji społecznych i zawodowych uczestników oraz edukowaniu lokalnych liderów i animatorów. Szczególne miejsce w tych działaniach zajmuje młodzież z dzielnicy, z którą od wielu lat pracujemy na co dzień. Angażujemy ją w działania na rzecz rozwoju swojego miejsca zamieszkania, ale także przygotowujemy do roli odpowiedzialnych za przyszłość tego miejsca. Głównym miejscem spotkań i realizowanych działań jest Centrum Zimbardo w Nikiszowcu, które w ramach projektu pełni rolę Inkubatora Animatorów Nikiszowca.

KONTAKT:
e-mail: fil@fil.org.pl
0048 664 222 044

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797